Rawdy Merry Cover Image
User Image
Drag to reposition cover

Ami 1ta suggetion sai ans ta sobai diben and advise o diben valo dik kharap dik amar ki kora usit...
amar baba tar 1 attio er sat orthat attior mea er sat amar bea dabar jonno janiasa tar family o raji. but mea ta inter 1st year a pora amak a vaia bola daka. tar jonno amar valo basata jonmasa aktu aktu kora jokhon tak a bollam ai bisoi a j tomar decision ki sa bola family thaka ja bolsa ti. tarpor thaka tar sat a halka kotha bola suru tak a bolci as your opinion sata janau tar posander kau thakta para bolsa family jata sata. sa bortoman a mess a thaka. dina 1 bar kotha boli. kal tak a facebook a 1jon msg disa onek kotha liksa number saisa kothai thaka dia disa asob nia onek jogra kano dilo hantan. tarpor sa onek kisur por bolsa amar voi lagsa ki korbo sim cng korta bollam raji holo pora bolsa atai sa salaba. r pora jid dhora boslo mana nilam. tarpor tak a apni thaka tumi bolar jonno sap dici sa bolta parba na. akhon asol kotha tarpor sa bola sunen ami apnak boro vai er moto dakhi friend er moto dakhi apni jodi onno kisu mona koren apnar sat a r kotha bolbo na. amak a sudhu advise diben valo valo jano boro hota pari jibona kisu korta pari. r kono kisuta kokhono sap diben na. asola ami bujtaci na tar sat a bia hoba ata sara jibon er bapar ami javaba sai sa vaba gora tulbo but amar kono kothai sunsa na. akhon tar jonno moon tau kharap hoia galo last obdi kopal a ki asa amar. amar ki kora usit ami ki korbo. mona hocha sopno gula vanga jacha asta asta . but tar sat a bia dabar jonno amar ma raji na . akhon ami asob nia onek upset ki bojata sacha sa. ami akhon onek confuse amar koronio ta ki ? jodi bolten.
sobar mota mot sai.

Please log in to like,wonder,share and comment !
2 months ago Translate - Youtube

Tawhid afridi er 10.30 mnt por thaka ami r amar sok er pani dhora rakta parinai. kau jano kokhono konodin tar baba ma , dada, dadi k bridha asroom a na pathai konodin...
https://www.youtube.com/watch?v=N5yXVRx1I1I

Please log in to like,wonder,share and comment !
  • 4 posts

  • Male
  • 09/10/97
  • Living in Bangladesh